Ny analyse for benchmark av bedrifter!

Det kan være enklere å avgjøre hvor bra eller dårlig noe er om du har noe å sammenlikne med.

Ved bruk av disse automatiserte analysene, kan du tydelig se nåsituasjon og fremtidsutsikter for et spesifikt foretak, vurdert opp imot andre lignende virksomheter. Disse analysene passer for deg som vil ha en oversikt over konkurransesituasjon, skal investere eller bare har behov for ekstra god innsikt i en bedrift og markedet den opererer i.

Written by

Linda Jensen

Linda Jensen
Nov 17, 2022

I en due diligence av et selskap er det en del intern data som må samles og vurderes for å kunne ta stilling til om bedriften har den verdien som blir hevdet. Forretningsmodeller, produktenes modenhet, produksjonskostnader, kunnskap og strukturkapital er eksempler på noe av det som kan være avgjørende når du skal vurdere en mulig kunde eller et investeringsobjekt. Denne dataen krever som regel individuell tolkning.

For ekstern og offentlig data kan man ofte gjøre en objektiv vurdering. Automatisering av denne typen analyser kan spare deg for tid i forbindelse med informasjonsinnhenting, aggregering av data og visualisering.

Den kanskje mest vanlige og enkle analysen for risikovurdering er å gjøre en kredittsjekk. Her finnes flere ulike modeller som er anerkjent, men det er stort sett både en fordel og en nødvendighet å ta i bruk også andre parameter. Med disse standardiserte analysene kan du enkelt sammenlikne en bedrift med andre og få et mer nyansert bilde av hvilket nivå på nøkkeltall som er akseptabelt.


Fakta om analysen:

• Sammenligner en bedrift mot en hel bransje og 10 lignende selskap

• Sammensatt av kilder for finansielle og demografisk variabler

• Basert på maskinlæringsalgoritmer som forutser fremtidig utvikling

• Modeller fra Corpia og data fra Enin


Vi har her tatt for oss 3 ulike områder vi mener er viktige og riktige sammenlikningsgrunnlag:

1.Industry dynamics

Trender og forecast for en hel bransje eller gruppering.

2.Peer group analysis

Sammenlikning av et selskap mot andre som har lignende omsetning og kapitalstruktur .

3.Behaviour analysis

Styrker og svakheter ved eierstruktur og roller i et selskap sammenliknet med andre i utvalgt benchmark gruppe.

La oss gå nærmere inn på disse:

1.Industry dynamics

Trender og projeksjoner for hele industrien setter tallene i kontekst og gir deg et godt grunnlag for å si noe om hvordan et selskap presterer i miljøet det opererer.

Konkurransesituasjon og konsolideringer

Her viser vi konkurransesituasjon, omsetningsutvikling og antall selskap i en utvalgt bransje.

Grafene gir et inntrykk av konkurransesituasjonen i bransjen. Er det slik at få aktører dominerer eller er bransjen fragmentert og med mange og mindre foretak? Dette kan gi oss indikasjoner på om det er naturlig at det vil komme konsolideringer og sammenslåinger.

Investeringstrender og konkurstetthet

Denne analysen viser investeringstrender- både investeringer i industrien og CapEx (investeringer i eiendeler for vekst). Dette forteller oss noe om det er muligheter og optimisme i dette markedet.

Den andre grafen viser tettheten av konkurser og sier oss da noe om risikoen i hele industrien. Ved hjelp av vår maskinlæringsmodell får vi også innblikk i sannsynlighet for konkurs de neste 12-24 måneder.

Geografisk risiko og omsetningsutsikter

Avhenger risikoprofil på et selskap av geografi? Dette kan gi oss en indikasjon på om det er av betydning å ta hensyn til lokalisering. Dette heat map`et baseres på konkursssannsynligheten for de neste 12 månedene, i tillegg til en hel del mikro og makro variabler for demografi i det aktuelle området.

Analysen nederst i bildet viser omsetning og utvikling i industrien over flere år og hvordan resultatene for vårt utvalgte selskap (target) samsvarer med dette. Vi får også en fremtidig projeksjon på sannsynlige resultater fremover.

Geografisk vekst

På samme måte som vi tidligere har vist et heat map for risiko vises også her hvor det med størst sannsynlighet blir vekst i den aktuelle industrien. Tidshorisonten for dette forecastet er de neste 12 måneder. Dataen er en kombinasjon av faktiske nøkkeltall og variabler fra SSB.

2.Peer group analysis

Sammenlikning mot andre bedrifter i din bransje som har omsetning og kapitalstruktur ganske lik din egen.

Våre algoritmer velger her ut en gruppe på 10 selskap.

Profitt og tap

De første grafene viser mer om hvilken vekst og muligheter virksomheten vi undersøker har, sammenliknet med en gruppe med 10 andre selskap.


Fakta om ROE og ROA:

ROE= Net Income / Shareholders’ Equity

ROE (Return On Equity) indikerer i hvilken grad et selskap øker resultatet sitt i forhold til hvor mye kapital som brukes underveis. En høy ROE er altså et godt tegn, mens en fallende ROE vil kunne indikere mindre effektiv bruk av kapital.

ROA = Net Profit / Total Assets x100

ROA (Return on assets) er et måleparameter på hvor effektivt et selskap bruker sine eiendeler for å generere profitt over tid. Her er en sammenlikning med andre selskap i samme gruppe vesentlig for å si noe om nivået er tilfredstillende.

En ROA på over 5% er ofte betraktet som tilfredstillende, mens 20% eller bedre er tegn på en meget god finansiell helse. Jo høyere ROAen er, jo bedre vil man kunne si at selskapet er på å generere profitt.

Kilde: https://www.forbes.com/advisor/investing/roa-return-on-assets/


Arbeidskapital

Grafen viser arbeidskapital, hvorav også 1 selskap blir sammenliknet med de i referansegruppen på 10 andre.


Fakta om arbeidskapital:

Arbeidskapital en måleenhet som sier noe om selskapets disponible likviditet etter at alle bokførte kortsiktige gjeldsforpliktelser er gjort opp og alle bokførte kortsiktige fordringer er krevd inn (omløpsmidler). Nøkkeltallet angir dermed hvor mye kapital som er tilgjengelig på kort sikt (12 måneder fram) og som kan benyttes til vekst i form av innkjøp og investeringer eller til vedlikehold, betale finanskostnader og avdrag til banker og lignende.

Kilde: https://blogg.paretobank.no/hva-er-arbeidskapital-og-hvorfor-er-det-viktig


3.Behaviour analysis

Styrker og svakheter ved eierstruktur og roller kan være avgjørende for om du for eksempel som investor skal bruke tid på å gå inn i et selskap. Antall ansatte og sammensetning av kompetanse kan også være indikasjoner på effektivitet og grad av digitalisering sett opp imot andre nøkkeltall.

Ansatte og styresammensetning

Den første grafen viser utvikling i antall ansatte og salgsomsetning pr ansatt sammenlignet med de 10 selskapene i referansegruppen. Deretter vises gjennomsnittlig alder og antall styremedlemmer.

Styre og aksjonærer

Hvor mange andre styrer sitter styremedlemmene i og har de vært involvert i konkurser tidligere? Dette vises her sammen med de største aksjonærene.

Analysene kan integreres som funksjon i et forretningssystem slik at du alltid har tilgang til å gjøre nye analyser. De er også tilgjengelig i Enin nettportal.

Alt dataunderlag finnes i Excel ark og kan brukes til egne analyser. Ønsker du å ta ut en rapport eller flere?

Her får du tilgang med en gang!


Written by

Linda Jensen

Linda Jensen
Commercial Advisor
Experienced leader and business developer

Our latest posts

Blog Image
Disse bransjene vokser mest!

Last ned vår analyse for å se hvilke bransjer som har flest nyetablerte selskap fra 2011-2021.

Blog Image
Hvordan gjør jeg en komplett ekstern bedriftsanalyse?

Er det en ting vi er sikre på, så er det at alle selskaper ikke kan analyseres med samme data. For å finne ut av hva som kan være en stor mulighet eller et risikomoment trenger du fullstendig oversikt

Blog Image
Hands-on with Enin - Part 2/3: Getting knee deep, as we integrating Enin's Datasets API with Excel

In the previous post we exported Enin data into Excel using our web portal, this time we integrate Enin data into Excel via our API. Making the data always stay updated.